+
حسن روحانی

حسن روحانی

ریاست جمهوری اسلامی ایران

گفت وگوی تلویزیونی
00:00:00
گفت وگوی تلویزیونی
2014-11-25 11:12:18
1126
نشست مشترک سران قوا
00:00:00
نشست مشترک سران قوا
2014-11-24 13:37:55
1101
تقدیم استوارنامه سفیر شیلی
00:00:00
جلسه هیات دولت
00:00:00
جلسه هیات دولت
2014-11-18 11:16:49
1049
مصاحبه پیش از عزیمت به باکو
00:00:00
loading
Google+